(9) Thamska huset
Norra Hamngatan 6

Thamska huset på Norra Hamngatan 6 är ritat av fortifikationsofficeren Johan Adam Blessingh.

Huset uppfördes som en tvåvånings byggnad 1732 för direktören i ostindiska kompaniet och assessorn i kommerskollegium Vollrat Tham den yngre - och det är också han som fått ge namn åt byggnaden.
Enligt en äldre beskrivning var det “i anseende såväl till dess struktur och indelning som till dess sirater, det kostbaraste privata hus i staden“.

Efter faderns död kom en av hans söner, också med namnet Volrath Tham, och som var superkargör i Ostindiska kompaniet att bosätta sig i huset, innan huset så småningom övertogs av Niclas Sahlgren och av kommerserådet Christian Arvidsson som var storköpman i järn- och träbranschen.

I slutet av 1700-talet ägdes huset av kommerserådet Niklas Björnberg, som bland annat var direktör vid Ostindiska kompaniet, men som tjänade sin stora förmögenhet på brännvinsbränneri, något som gjorde honom mäkta impopulär bland folket. Nödåret 1799 blev det upplopp i staden – det så kallade "Björnbergska upploppet" den 17 november, när borgarna ville ha säden till bröd i stället för brännvin.

På 1800-talet övertogs fastigheten av grosshandlare Asmus Heinrich Evers som lät bygga på en våning. År 1850 köptes den av Wilhelm Röhss d.ä, och byggnaden mot Norra Hamngatan användes som bostad, lager och kontor för familjen och firman. Och i början av 1900-talet byggdes fastigheten om och det tillkom ytterligare en våning samtidigt som hela huset inreddes till kontor.

Byggnaden kom senare en tid att utgöra en del av Broströmskoncernens kontorskomplex som omfattade en stor del av kvarteret.
Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3
Bok: ”100 utmärkta hus i Göteborg”. Manne Ekman & Margareta Rydbo 2001. sid. 38-39. ISBN 91-85488-54-2
Webb: gamlagoteborg.se