(50) Gamla latin
Hvitfeldtsplatsen

Högre latinläroverket eller Gamla Latin som den också kallas hette ursprungligen, i mitten av 1800-talet Göteborgs Högre Elementar-Läroverk.
Skolan hade sina första lokaler i en träbyggnad på Domkyrkoplan i hörnet av Västra Hamngatan och Kungsgatan. Man flyttade senare in i andra lokaler vid Västra Hamngatan 15, men då även dessa lokaler snart ansågs otillräckliga, uppfördes den nuvarande byggnaden som invigdes 1862.

Byggnaden ritades av stadsarkitekten Hans Jacob Strömberg. Innanför de stora fönstren i mittpartiet placerades trapphallen och samlingssalen, och ursprungligen fanns också ett par låga torn på huvudfasadens mittparti.

När samlingssalen renoverades i början av förförra seklet sattes en väggmålning av Carl Larssons upp "Ute blåser sommarvind”, bekostad av "Föreningen för Göteborgs skolors prydande med konstverk".
Efter renoveringen övertogs läroverkets gamla lokaler av folkskolan och användes sedan bland annat av Praktiska mellanskolan och Folkskolans förvaltning.

Byggnaden har varit rivningshotad både på 1950-talet liksom på 1980-talet. Bland annat fanns det planer på att istället bygga ett stort kommunalt förvaltningskomplex på platsen.

Lokalerna används sedan september 2006 av Göteborgs universitet och utgör en del av Pedagogen, den utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler.
1978 inledde jazzklubben Nefertiti, som drivs av Föreningen Jazz i Göteborg, sin verksamhet i husets källare.
Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3