(33) Hålvägarna i Timmele

I Timmele kan man än idag se resterna av 1000 år gamla vägar som blivit så nednötta av att folk, soldater, hästar och kreatur använt vägen, att de fått beteckningen ”hålvägar”. Det är landets bäst bevarade hålvägar, och är en del av ridvägen eller den ”röjda vägen”, som gett namn åt Redvägs härad

Det rör sig här om fyra vägar som är upp till 180 meter långa, tio meter breda och fyra och en halv meter djupa. Hålvägarna ligger parallellt, och man kan se hur ett par av vägarna ansluter till varandra. När en väg på grund av upprepande slitage blev för "dikig" eller på annat sätt obekväm, valde man att gå vid sidan om och därför kan man i hålvägstäta områden ofta se flera parallella stråk intill varandra.

Dessa hålvägar låg en gång i anslutning till ett gammalt vadställe över Ätran. Troligen fortsatte vägen sedan norrut längs Ätran, till det tätbefolkade Falbygden.

Strax intill hålvägarna ligger ett gravfält som består av 45 högar och 15 runda stensättningar. Högarna är fem till elva meter i diameter och upp till någon meter höga. Stensättningarna är ungefär lika stora till ytan men betydligt lägre.

Gravfältet och hålvägarna i Timmele ligger på privat mark med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och skräpa inte ner.

Här ligger också Timmele Gästgivaregård som är byggd vid det gamla vadstället över Ätran, där flera vägar strålade samman.
Nuvarande byggnad är ursprungligen från slutet av 1700-talet, byggd på samma plats som ett tidigare gästgiveri som omnämns redan 1640. Gästgiveriverksamhet bedrevs sedan här fram till 1907.
Timmele Hembygdsförening har restaurerat den gamla Gästgivaregården till hembygdsgård med samlingslokal, kafé, museiföremål och örtagård.

Direkt öster om kyrkan finns Timmele miniby, som har uppförts av byalaget, och som i skala 1:10 visar hur Timmele by såg ut i början av 1880-talet.