(51) Korpebobergs naturreservat

Naturreservatet Korpeboberg som ligger utmed Åsundens östra strand består av lövskogsområden koncentrerade kring gårdarna Näsboholm, Kärrabo och Korpebo. I det kuperade landskapet finns också öppna och igenväxande hagmarker samt en närmare kilometerlång blockrik bergbrant.

Området hyser ett tiotal olika skogstyper. I de kuperade blockrika delarna är lind och lönn vanligast och i lövträdens skugga hittar man vårärt, väldoftande underviol, trolldruva och andra krävande arter.
I de lägre liggande partierna dominerar alm och ask och många av de gamla grova träden bär spår av hamling.

Också fågellivet är rikt och man kan få se eller höra flera olika hackspettarter. Den största, spillkråkan, är omisskännlig med en svart fjäderdräkt, ett vittljudande rop och en trumning som kan vara upp till tre sekunder. Gröngöling och större hackspett samt den minsta arten, mindre hackspett gynnas också av områdets många hålträd.

Den gamla numera asfalterade banvallen som löper genom reservatet fungerar som en del i cykellederna Sjuhäradsrundan och Ätradalsleden. Från banvallen slingrar sig en avstickare upp på Korpeboberg där man från rastplatsen har en förtrollande utsikt över trädtopparna utöver sjön Åsunden. Här finns grillplats med bänkar och bord. Vandringsleden Åsundenleden passerar också här.