Stacks Image 78974

(19) KavaljerenStadsporten Kavaljeren är byggd 1697 i renässansstil efter ritningar av ingenjören Daniel Schmidt som då ledde befästningsarbetena under Erik Dahlberg.

Ordet Kavaljer är i detta sammanhang en fortifikationsterm och betyder en påbyggnad på en befästning. Kavaljeren var en av de 7 eller möjligen 8 portarna in till fästningsstaden Kalmar.
Porten kallades också Storbrovalvet eftersom den ledde ut till Storbron, som var en träbrygga där i första hand fartyg i utrikesfart lade till.
På sjösidan av porten ser vi Karl XI:s namnchiffer.

I det här området fanns några av de livligaste gatorna i Kalmar.
De var de första som mötte nyligen iland stigna sjömän och resande som kom in i staden via Kavaljeren. Här fanns många butiker, kafeér, pubbar och matställen– och en av dessa fanns här i Kavaljeren. Restaurangen låg i den vänstra delen av valvet och två stora järnspisar finns fortfarande kvar därinne som minne av den svunna tiden.


Andra porthalvan mot Lilla Torget rymmer ytterligare ett rum, som under andra världskriget tjänade som skyddsrum. Här låg tidigare, i början av 1800-talet stadens lotsstation och härifrån sköts även salut. På taket fanns då också stans officiella signalmast.

Kavaljeren stod klar 1697. Men så småningom tappade befästningen i betydelse, och 1786 stadgades i kungligt brev att Kalmar inte längre skulle anses som fästning, och fästningsportarna lyftes därför av. På sidorna av porten ser du ännu resterna av gångjärnen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Bok: "Kalmar - från Kattrumpan till Slottet". Statens Fastighetsverk. Anders Johansson. ISBN 91-631-5105-7
Bok: ”Byggda minnen. Berättelser från Öland och östra Småland”. ISSN 0451-2715