(30) Göteborgs centralstationPå platsen där Göteborgs Centralstation finns sedan mitten av 1800-talet, fanns tidigare Blomster-Göran, som var namnet på den skampåle som stod utanför det dåvarande länshäktet, som låg strax intill.

I mitten av 1800-talet började man bygga järnvägar i vårt land – och en av de första sträckorna var den mellan Jonsered och Göteborg. Arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd, som bland annat ritat många av stadens kyrkor fick i uppdrag att rita det nya stationshuset.
Vilket han var väl lämpad till - Han var nämligen - som det stod - ”öfverbefäl öfver architectoniska afdelningen vid alla Statens Jernvägar" och ansvarade med tiden för tillkomsten av hela 5 700 byggnader utmed landets snabbt växande järnvägsnät.

I stationsbyggnadens bottenvåning fans ursprungligen en stor hall och två väntsalar. Dessutom fanns restauranger. En för första och andra klass och en för tredje klass.
En stor banhall upptog norra delen av stationsområdet, och på den tiden var inte stationen slutstation, utan tågen körde in i ena änden och ut i den andra.

Det fanns faktiskt länge tre andra järnvägsstationer i Göteborg, Bergslagsbanan, Boråsbanan och Västkustbanan - alla privatägda. För att skilja centralstationen från de övriga kallades stationen här Statens Järnvägsstation. Det var först 1930 när alla fyra stationerna anslöt till denna stationen som namnet Centralstationen började användas.

I sydöstra delen av centralsstationsområdets finns ännu stationshuset till Västgötabanan, det är ett fyravåningshus i gult tegel. Och 300 meter norr om centralstationen ligger det tidigare stationshuset för Bergslagsbanan.

När byggnaden stod färdig 1858 – två år efter att järnvägen anlagts – ansågs den var den ståtligaste i Göteborg. Torget kallade då också en kort tid Jernvägstorget.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Göteborgs centralstation.
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3